Σύντομη Περιγραφή

Το πακέτο αποβλήτων καθορίζει νέους κανόνες για τη διαχείριση των αποβλήτων. Καθορίζει επίσης δεσμευτικούς στόχους για ανακύκλωση. Η νομοθεσία ορίζει το στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής και θέτει ελάχιστες απαιτήσεις για όλα  τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών. Το πακέτο αποβλήτων θα οδηγήσει στην περισσότερη ανακύκλωση αποβλήτων και θα συμβάλει έτσι στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας. Θα ενθαρρύνει τη χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών και επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών και θα βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων.

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Στρατηγικά Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γλώσσα Αρχείου
Αγγλικά
Έτος
2015