1
min read
A- A+
read
otwarcie spotkania

otwarcie spotkania

Obrady
Obrady cd.
Obrady cd.

15 kwietnia 2019r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, al. Niepodległości 34

Jednym z celów warsztatów, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, było omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do standardu SECAP oraz prób sformułowania lokalnych priorytetów w polityce energetycznej i klimatycznej.

Pracownicy merytoryczni gmin zapoznali się z warunkami rozwoju strategii niskoemisyjnej w oparciu o projekt krajowej polityki energetycznej do 2040 r. oraz europejskie cele Strategii długoterminowej do 2050 r.

Przedstawiono i omówiono najważniejsze spostrzeżenia wynikające z weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej ze wskazaniem, które elementy powinny zostać zmodyfikowane i uzupełnione lub które muszą być opracowane od podstaw w postaci załączników. Ustalono ramy czasowe dla danych punktów dla przejścia na SECAP.

Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani, którzy pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW będą służyć im merytorycznym wsparciem w aktualizacji PGN (SEAP) do SECAP. Załączone materiały zawierały przykłady planów adaptacyjnych i objaśnienia do arkusza SECAP Porozumienia Burmistrzów. W ramach dyskusji uczestnicy mieli okazję zadać szczegółowe pytania dotyczące aktualizacji posiadanego PGN.

 

 

The second roundtable for communities from Wielkopolska

Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznan

15th of April, 2019, Poland

One of the goals of the workshop, which took place in premises of the Marshal Office of the Wielkopolska Region, was to discuss the most important issues of the update the Low-Emission Economy Plans to the SECAP standard as well as attempts to formulate local priorities in energy and climate policy.

Substantive employees of municipalities were informed about the conditions for the development of a low-emission strategy based on the draft of the national energy policy until 2040 and European goals of Long Term Strategy till 2050.

The most important observations resulting from verification of the Low-Emission Economy Plans were presented and discussed with an indication which elements should be modified and supplemented or which must be created from scratch in the form of attachments. The timeframe for given points for switching into SECAPs was settled.

Participants of the meeting were informed about responsible persons from UMWW who will be able to provide them with substantive assistance in updating PGN (SEAP) into SECAP. The materials provided to them included examples of Adaptation Plans and explanations to the SECAP sheet of the Covenant of Mayors. Within the discussion, the participants had the opportunity to ask detailed questions about updating their PGN.