1
min read
A- A+
read
C-Track 50 at ICCA 2019
C-Track 50 at ICCA 2019

Projekt C-Track 50 został wybrany spośród szeregu międzynarodowych inicjatyw koncentrujących się na wspólnych działaniach na rzecz klimatu i zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji na temat działań na rzecz klimatu (ICCA2019) w 2019 r.

Międzynarodowa konferencja na temat działań na rzecz klimatu - ICCA2019 zwołana została w Heidelbergu w dniach 22 i 23 maja 2019 r. Gospodarzem spotkania było niemieckie Ministerstwo Środowiska wraz z landem Badenia-Wirtembergia i miastem Heidelberg. Zgromadził liderów rządów krajowych i regionalnych, a także międzynarodowych organizacji, inicjatyw i sieci, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie działań na rzecz klimatu oraz opracować wspólne strategie na przyszłość. Około 1 000 uczestników z 80 krajów dyskutowało na temat współpracy w zakresie klimatu. Jest to pierwsza konferencja o takim sasięgu poświęcona zagadnieniu wspomnianym zagadnieniom.

Wspólne działania na rzecz klimatu oznaczają komunikację, koordynację i współpracę na różnych poziomach, w sektorach i grupach interesariuszy. Regiony, miasta i społeczności lokalne stanowią rdzeń dynamicznego globalnego ruchu na rzecz transformacji. Dzięki swojej sile ekonomicznej i innowacyjnej, a także zaangażowaniu obywateli i interesariuszy, podmioty na szczeblu niższym niż krajowy mogą opracowywać i kształtować niskoemisyjne praktyki gospodarcze i prężne infrastruktury, a także systemy społeczne i styl życia. Jednocześnie decyzyjne przywództwo i silne wsparcie rządów krajowych są niezbędne do uwolnienia pełnej mocy transformacyjnej podmiotów na szczeblu niższym niż krajowy.

W tym projekcie ramowym partner ICLEI Europe został zaproszony do zaprezentowania projektu C-Track 50 na konferencji, wśród innych realizowanych i nowych projektów i inicjatywdotyczących współpracy w dziedzinie klimatu. W wyniku wyboru projekt został umieszczony na stronie www.icca2019.org a dokument końcowy (Outcome Document)wydarzenia odnosi się do inicjatyw ICCA2019. Inicjatywy te potwierdzają potencjał działań na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Podczas wydarzenia stało się jasne, jak ważne jest posiadanie odpowiednich warunków ramowych, które pozwolą miastom i gminom pełnić swoją rolę uczestników w dziedzinie działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Takie warunki ramowe obejmują zarówno dostęp do zasobów finansowych i wiedzy specjalistycznej, jak i warunki regulacyjne. Kilka miesięcy przed szczytem Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie działań na rzecz klimatu (UNFCCC/COP25) w dniu 23 września uczestnicy ICCA2019 wysłali światu silny sygnał: możliwe jest wdrożenie ambitnych działań w dziedzinie klimatu i osiągnięcie celów porozumienia paryskiego oraz Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, jeśli będziemy współpracować między sektorami i szczeblami administracji!

Aby uzyskać szczegółowe podsumowanie konferencji dostarczone przez Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju (IISD), kliknij tutaj.

Aby obejrzeć wideo z najważniejszymi momentami ICCA2019, kliknij tutaj, a zdjęcia z konferencji na stronie ICCA2019.